U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Metodička prevence

Mgr. Kateřina Šmídová

Místnost: Pavilon F, 1. patro, první dveře vlevo
Tel.:  770 199 277  , 274 019 193
E-mail: SmidovaK@ssgukrbu.cz
 
Konzultační hodiny:

každá středa 12:35 – 14:00 hod. v kabinetě výchovné poradkyně, pavilon E                                               

Jiný termín konzulce dle domluvy.

Standardní činnosti metodika prevence na naší škole

  • Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
  • Zpracovává a podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu pro školu.
  • Metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.
  • Zajišťuje odborné besedy a kluby v rámci prevence sociálně patologických jevů.
  • Poskytuje informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů žákům i jejich zákonným zástupcům.
  • Sleduje a koordinuje integraci žáků – cizinců, prioritou je prevence rasismu a xenofobie.
  • Monitoruje klima ve třídách a případné problémy či rizika řeší ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem. 
  • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů na škole.
  • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, především navržená a realizovaná opatření.