U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Na této stránce naleznete dva dokumenty:

 

Školní řád Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

platný od 1. 9. 2023
 

Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. Řád předpokládá, že žáci školy chápou smysl svého studia a řídí se obecně přijímanými zvyklostmi soužití mezi lidmi. Účelem školního řádu je vytvořit dobré podmínky pro vyučování a plynulý chod školy a umožnit vzájemnou součinnost všech účastníků školního života.

 

I. Úloha školy. - 1 -

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. - 2 -

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, zakázané činnosti - 3 -

IV. Organizace vyučování a pobytu žáků ve škole. - 7 -

V. Pokyny k omlouvání a uvolňování na výuku tělesné výchovy. - 13 -

VI. Praktické vyučování - 13 -

VII. Výchovná opatření – pochvaly a jiná ocenění,  kázeňská opatření - 15 -

VIII. Hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád) - 17 -

IX. Hodnocení chování (klasifikační řád) - 19 -

X. Zásady pro udělování kázeňských opatření - 20 -

XI. Závěrečná ustanovení - 21 -

 

I. Úloha školy

Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem občanům, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení.

Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků
a ostatních občanů a jejich práv, k posilování úcty k člověku, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práv a hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání
a cítění.

Škola poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti s cílem uplatnění v praxi.

Školní řád upravuje pravidla pobytu a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt ve škole a školních zařízeních, při školou organizovaných akcích, praktickém vyučování a společensky prospěšné práci. Školní řád respektuje právní normy, Úmluvu o právech dítěte a Listinu lidských práv. Součástí školního řádu jsou rovněž pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování (dále jen klasifikační řád).

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci mají právo vzdělávat se ve zvoleném oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný růst a rozvíjet mimořádné schopnosti a nadání. Proto mají právo navštěvovat výuku stanovenou příslušným učebním plánem a využívat konzultace vyučujících. Konzultace se konají v čase mimo vyučování, vyučující tuto konzultaci poskytne na předběžné vyžádání.
 2. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 3. Při všech činnostech školy, které se týkají žáků, musí být hlavním kritériem to, aby bylo jednáno v zájmu žáků.
 4. Hodnocení výsledků vzdělávání se vyjadřuje klasifikací.  Při hodnocení studijních výsledků a chování mají žáci právo být seznámeni se způsobem klasifikace a v případě nesouhlasu s hodnocením znalostí i s opravnými prostředky. Pravidla klasifikace upravuje klasifikační řád školy.
 5. Žákům je zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví ve škole, při praktickém vyučování a při akcích konaných školou.
 6. Žáci mají právo na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitnou-li se v nesnázích nebo se svěří s nějakými problémy.
 7. Žáci mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žákům je dána možnost slušným a zdvořilým způsobem formulovat a vyslovovat vlastní názory a připomínky. Za své názory nesmějí být postihováni, pokud se neprokáže, že jde o snahu poškodit druhou osobu či pověst školy. Žáci mohou využít možnosti zúčastnit se jednání týkajícího se jejich osoby, kromě případů, jež vyžadují zvláštní předpisy o ochraně dat.
 8. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 9. Každý žák má právo obracet se přímo na kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy se svými problémy, připomínkami, stížnostmi a návrhy. Při studijních a osobních problémech mají možnost využívat konzultací s výchovným poradcem školy, školním psychologem nebo školním metodikem prevence.
 10.  Žákům je zaručena ochrana osobnosti. Žákům přísluší právo na ochranu před tělesným a duševním násilím, před nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy.
 11. Odpovědnost školy za škodu, která žákům vznikne v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, se řídí zejména § 391 zákona č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále občanským zákoníkem.
 12. Žáci mají právo, aby byla respektována jejich svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání.
 13. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady.
 14. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 15. Žáci mají právo na ochranu osobních údajů dle platných právních norem.
  Škola vede dle školského zákona dokumentaci a školní matriku. Školní matrika obsahuje údaje o žákovi. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků postupuje škola podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Škola je oprávněna údaje z dokumentace a školní matriky poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným platnými právními normami. Údaje pro účely dokumentace a školní matriky je možno podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.
 16. Rodiče nezletilých i zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost,  mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.
 17. Zákonní zástupci žáků mají právo sdružovat se do organizace Spolek rodičů a přátel školy při Střední škole gastronomie, U Krbu 521, Praha 10.
 18. Základním prostředkem pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci je program Bakaláři.

 

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, zakázané činnosti

a) kouření,
b) užívání a nabízení alkoholu, navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů,
c) vstupovat do školy a účastnit se školních akcí pod vlivem alkoholu a přinášet alkohol do školy a na školní akce,

d) požívání energetických nápojů
e) kouření je zakázáno i v okolí školního areálu.
Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 2. Žáci si zařizují záležitosti soukromého charakteru zásadně v době mimo vyučování.
 3. Žáci přicházejí do školy s dostatečným časovým předstihem, nejméně 10 minut před zahájením výuky tak, aby měli řádně připraveny učební potřeby a pomůcky a mohli se zúčastnit výuky podle platného či upraveného rozvrhu vyučovacích hodin.
  Areál školy se uzamyká každý den v 7:55 hodin. Po jeho otevření mohou žáci, kteří nedodrželi včasný nástup na vyučovací hodinu, setrvat do následující vyučovací hodiny v klubovně školy – školní jídelna. V odůvodněných případech mohou požádat zástupce ředitelky o vstup do výuky.
 4. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 5. Způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví nebo život žáků a zaměstnanců upravují Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců školy, Směrnice k primární prevenci rizikového chování žáků, Provozní řád školy a jeho přílohy. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností jimi stanovených.
 6. Žáci jsou povinni plnit pokyny nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zaměstnancům školy projevují žáci odpovídající úctu, při setkání s nimi je pozdraví.
 7. Žáci se aktivně podílejí na výuce. Během výuky nenarušují práci spolužáků ani učitelů. Opakované či záměrné narušování práce spolužáků nebo učitelů během výuky se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 8. Žáci jsou povinni dosahovat studijních výsledků pouze čestným způsobem, nesmějí používat nedovolených pomůcek ve svůj prospěch, ani ve prospěch svých spolužáků.
 9. Žáci jsou povinni si opatřit učební potřeby a pomůcky, které jsou školou stanoveny pro výuku, aby se mohli vzdělávat, včetně předepsaného cvičebního úboru a pracovního oblečení. Dále jsou povinni se aktivně účastnit vyučovacího procesu a plnit učební úkoly uložené vyučujícími, včetně vypracování zadaných domácích úkolů. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 10. Žákovskou knížku a omluvný list, pokud není součástí žákovské knížky, nosí žáci na teoretické i praktické vyučování vždy.
 11. Žáci přijatí do školy od školního roku 2020/21 jsou povinni zakoupit si ISIC kartu (nákup zajišťuje škola), která žákovi slouží jako průkaz žáka školy a funguje jako čipová karta do jídelny a na vstupní systém školy.
 12. Vzájemné vztahy žáků, zaměstnanců školy, zaměstnanců pracovišť praktického vyučování a spolužáků vycházejí především ze všeobecně známých pravidel společenského chování, ze vzájemné úcty, vzájemného respektu, důvěry a empatie, ze snahy porozumět druhému a z dalších životních a morálních kvalit. Případné neshody, konflikty řeší tyto osoby adekvátním (přiměřeným) způsobem.
 13. Je zakázána jakákoliv diskriminace spolužáků. V případě fyzické či psychické šikany nebo jejího náznaku či hrozby šikanováním je žák, který tyto skutečnosti zjistil, povinen oznámit je třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, vedení školy, školnímu psychologovi nebo školnímu metodikovi prevence.
 14. Žáci úzce spolupracují se svým třídním učitelem.
 15. Celkový vzhled a vystupování žáka musejí odpovídat požadavkům kladeným na pracovníky ve službách. Výstřednosti v účesech, oblékání a úpravě zevnějšku nejsou dovoleny. Žáci reprezentují svým chováním, jednáním i vzhledem celkovou koncepci naší školy, která se snaží připravovat špičkové odborníky v oboru gastronomie. Piercing a tetování na viditelných místech nejsou dovoleny v některých případech praktického vyučování a při odborných akcích školy. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 16. Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, telefonické spojení, adresu svého přechodného ubytování, jakož i adresu svého zákonného zástupce, nebo jiné osoby, která zajišťuje jeho výchovu a její telefonické spojení, případně adresu pro doručování písemností. Každou změnu těchto údajů jsou žáci povinni oznámit třídnímu učiteli do tří dnů od chvíle, kdy změna nastala. Žáci (zákonní zástupci) také neprodleně hlásí každou změnu svého zdravotního stavu, která může mít vliv na výkon či kvalitu teoretického i praktického vyučování.
  Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáků do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
 17. Žákům je zakázáno navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by jeho porušování mohlo vyplynout. Stejně tak je žákům zakázáno vyzývání k jakémukoli protiprávnímu jednání.
 18. Žáci se chovají šetrně k majetku školy i k majetku svých spolužáků a hospodárně nakládají se všemi svěřenými prostředky, šetří vodou a elektrickou energií. V případě záměrného poškození jim bude případná škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy                           (u nezletilých zákonnému zástupci), případně původce škody bude povinen poškozenou věc uvést do původního stavu. Žáci (zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.
 19. Žáci se chovají ohleduplně ke školní dokumentaci – např. žákovská knížka, omluvný list aj.
  a k věcem, které jim škola zapůjčila (např. učebnice, knihy, inventář). Chrání je před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčené věci vrátí odpovědné osobě v předem stanoveném termínu.
 20. Žáci neprovádějí jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujícího, včetně dobíjení baterií všeho druhu. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 21. Žáci udržují v prostorách školy pořádek, dodržují pravidla osobní hygieny a bezpečnostní předpisy tak, aby nedocházelo k poškozování jejich zdraví a zdraví spolužáků, ani k poškozování majetku školy. Závady ohrožující bezpečnost, zdravotní obtíže a úrazy hlásí neprodleně vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo nejbližšímu pracovníku školy. Po skončení vyučování si žáci uklidí své místo (např. dají židle na lavice apod.) podle pokynů pedagoga a služby. Pořádek a čistotu svého pracovního místa (lavice) udržují v průběhu celého vyučování.
 22. Bez vědomí vyučujícího nelze přemisťovat nábytek z jedné místnosti do druhé.
 23. Ve škole je zakázáno propagovat rasismus, fašismus, xenofobii, antisemitismus, třídní nenávist a jiné antihumánní ideologie. Ve škole je zakázána činnost politických stran a politických hnutí a jejich propagace. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 24. Ve škole a při školních akcích je zakázáno:

 25. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat další návykové látky (omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (tzn. přinášet je, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat, přechovávat). Tzn, že je žákům zakázáno žákům vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují ( např. nikotinové sáčky apod.). Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Požívání návykových látek je v České republice považováno za nebezpečné chování. Dopouští-li se ho osoba mladší 18 let, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany dětí. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka (§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
  Distribuce návykových látek je v České republice zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku nebo o přípravek tyto látky obsahující, prekursor nebo jed, v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem učiní škola oznámení policejnímu orgánu.
 26. V případě podezření na intoxikaci žáka může ředitelka školy rozhodnout o provedení orientačního testu na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) nebo orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek (zkouška ze slin) v souladu s dodržením legislativních norem.
 27. Zakázáno je nosit do školy věci, které by ohrožovaly mravnost, bezpečnost a zdraví osob. Je přísně zakázáno nosit do školy nebo  na činnosti organizované školou pyrotechniku a manipulovat s ní v objektu školy i v jejím okolí, zbraně i další věci nebezpečné pro život a zdraví. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 28. Ve škole je zakázáno přechovávat nebo vodit do ní zvířata. Výjimku uděluje ředitelka školy.
 29. Při vyučování je zakázáno používat předměty, jež nesouvisejí s vyučovacím procesem a které by mohly rozptylovat pozornost spolužáků při výuce. Žáci mají přísný zákaz používání mobilních telefonů, přehrávačů, sluchátek a podobných  zařízení při vyučování. Tyto věci musejí být během vyučování vypnuty a žáci si je uloží u sebe tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení, nikdy ne na školní lavici nebo na pracovní plochu. Nedodržování těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 30. Žáci mají zákaz pořizování audio a video záznamů v prostorách SŠ gastronomie a na pracovištích praktického vyučování bez souhlasu nahrávaných osob. Jakýkoli způsob sdílení takové nahrávky bude posuzován jako zvláště závažné zaviněné porušení povinností. Totéž platí na všech akcích pořádaných školou.
 31. Umělou inteligenci žáci mohou používat pouze korektním způsobem.
 32. Je zakázáno sedět na chodbách a schodech na zemi nebo sedět na tělesech ústředního topení. Žáci nesmějí otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se z oken a cokoliv z nich vyhazovat, nesmějí sedět v oknech. Při chůzi po schodech je nutné dbát zvýšené opatrnosti, po schodech žáci nesmějí běhat.
 33. Dodržování čistoty a základních hygienických zásad i dodržování odpovědnosti za škody na majetku platí rovněž pro používání WC.
 34. Pro žáky platí zákaz návštěv. Návštěva rodiče (zákonného zástupce) nebo vyvolání žáka z vyučování na jejich přání k telefonu je dovoleno pouze, pokud se jedná o vážné důvody. Návštěva se hlásí ve vrátnici školy.
 35. Všechny akce žáků ve škole se mohou konat jen se souhlasem ředitelky školy.
 36. V prostorách školy a na pracovištích praktického vyučování je žákům zakázáno hrát hazardní hry (karty o peníze apod.) a obchodovat. Je rovněž zakázáno používat elektronická zařízení s přístupem na internet k provozování hazardních her.
 37. Žáci se chovají mimo školu tak, aby nepoškozovali její dobré jméno.
 38. Žáci pomáhají slabším a osobám, které se nacházejí v prostorách školy a pomoc potřebují. Tato pomoc musí být úměrná schopnostem a fyzické kondici žáků.
 39. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zejména:
  a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
  b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b školského zákona); odpovědnost náleží zákonným zástupcům za žáka i při jeho pobytu ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),
  c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem,
  e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
  f) dodržovat ustanovení školního řádu, která se jich týkají.

 

IV. Organizace vyučování a pobytu žáků ve škole

 1. Vzdělávání ve škole se člení na teoretické a praktické vyučování. Praktickým vyučováním je odborný výcvik a odborná praxe. Organizaci praktického vyučování stanoví ředitelka školy na základě platných právních norem.
 2. Teoretické vyučování začíná a končí v budově školy, ve výjimečných případech na jiném místě (např. z důvodu exkurze, školního výletu apod.). O této změně jsou žáci (zákonní zástupci) předem informováni prostřednictvím systému BAKALÁŘI - modulu KOMENS  – zajistí třídní učitel s vyučujícím, který je na akci určen jako pedagogický dozor.
 3. Škola se žákům otevírá v 7:30 h. Do školního areálu žáci vstupují hlavním vchodem, ten používají také k odchodu, tzn. nepoužívají pro tyto účely bránu školy určenou pro zásobování, nepřelézají plot.
 4. Pobyt žáků ve školním areálu, který nesouvisí s výukou nebo akcemi pořádanými školou, je zakázán. Případné výjimky povoluje, po dohodě s příslušným učitelem, ředitelka školy nebo její zástupci. 
 5. Vyučování probíhá podle platného rozvrhu. Organizace vyučovacích hodin je následující:

Vyučovací hodina

Čas

0. hodina

7:05– 7:50

1. hodina

8:00–8:45

2. hodina

8:50–9:35

3. hodina

9:55–10:40

4. hodina

10:45–11:30

5. hodina

11:40–12:25

6. hodina

12:35–13:20

7. hodina

13:30–14:15

8. hodina

14:20–15:05

9. hodina

15:10–15:55

10. hodina

16:00–16:45

 

 

 1. Žáci si po příchodu do budovy odkládají svrchní oděv do šatní skříňky nebo na háček v učebně. Šatní skříňky slouží rovněž pro odložení obuvi. Do učeben je zakázáno nosit obuv s hrubou podrážkou, ostrými a úzkými podpatky a obuv, která by znečišťovala a poškozovala podlahu.
 2. Každému žákovi je přidělena šatní skříňka a k ní je zapůjčen klíč. Skříňka neslouží k ukládání cenností, potravin a nápojů a předmětů, které podle školního řádu nesmí žáci do školy vnášet. Skříňky jsou majetkem školy a podléhají namátkové kontrole.
 3. Organizace vyučovací hodiny probíhá v souladu s učebními plány a je v kompetenci příslušného vyučujícího. Jeho povinností mj. je řádně zapsat probírané učivo a nepřítomné žáky do třídní knihy.
 4. Vyučující se řídí Pokyny k práci s elektronickou třídní knihou.
 5. K zajištění některých úkolů pověřuje třídní učitel na dobu jednoho týdne dva žáky, kteří vykonávají ve třídě službu. Ostatní žáci jsou povinni respektovat jejich pokyny, které se týkají úkolů službě svěřených. Ty jsou následující:
  a) příprava pomůcek na vyučování,
  b) příprava učebny na vyučování,
  c) péče o pořádek v učebně a kontrola stavu učebny (závady hlásí vyučujícímu),
  d) pokud se nedostaví do deseti minut po začátku vyučovací hodiny příslušný vyučující, informuje zástupce ředitele nebo některého z pedagogů,
  e) péče o hospodárné využívání elektrické energie a vody.
 6. Pobyt žáků ve škole musí být ukázněný a žáci se mohou v době stanovené rozvrhem vzdálit z areálu školy výhradně se souhlasem pedagoga. Během vyučování jsou pavilóny uzamčeny. Ve volných hodinách, případně po pozdním příchodu, se mohou žáci zdržovat ve školní jídelně nebo v učebně E1, nikoli však v pavilónech. Ve volných hodinách je žákům povoleno opustit areál školy.
 7. Pravidla pro možnost zavedení distanční výuky                                                                            

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Učitelé však budou poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

 

B) smíšená výuka V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, viz níže – Organizace distanční výuky.

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. On-line výuka bude zahájena 10 minut po zvonění začátku hodiny.

 

C) distanční výuka Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

 

 1. Organizace distanční výuky                                                                                                                                                     

a) Distanční výuka je pro žáky povinná stejně jako výuka prezenční, platí tedy stejná pravidla pro omlouvání absence v distanční výuce jako při výuce prezenční formou.

b) Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Na začátku školního roku zjistí třídní učitelé možnosti žáků pro distanční vzdělávání jednotlivých žáků.

c) Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to formou on-line přenosu prezenční výuky nejméně v 50 % týdenní hodinové dotace, v ostatních hodinách se může jednat o zasílání materiálů a pokynů k samostatné práci s učebními texty.

 

d) Základním prostředkem pro on-line výuku slouží Microsoft Teams, učitelé mohou používat i další prostředky pro on-line výuku dle vlastního uvážení. Dbají však na to, aby žáci měli k těmto formám výuky přístup.

 

e) On-line výuka jednotlivých tříd probíhá vždy v čase, který koresponduje se stálým rozvrhem hodin. V případě smíšené výuky je možné např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line nebo bude upraven rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů.

 

f) Zadání úkolů a způsob zaslání zapíše učitel do třídní knihy. Zadání může zaslat prostřednictvím školou požívané elektronické komunikace – OFFICE 365, Teams, Komens.

 

g) Pro žáky, kteří nemají podmínky pro distanční vzdělávání formou on-line výuky, budou učitelé připravovat materiály a pokyny k samostatné práci s učebními texty, jejichž vyzvednutí si zajistí žáci ve škole na studijním oddělení, nebo elektronicky po dohodě s vyučujícím.

h) Hodnocení práce žáků v době distančního vzdělávání je součástí klasifikačního řádu.

 

 1. V případě zdravotních obtíží může škola odeslat žáka k lékaři. Jeho odchod zapíše vyučující do třídní knihy. Pokud je žák nezletilý, k lékaři ho doprovází zletilá osoba v pracovněprávním vztahu ke škole, nebo to musí na vyzvání školy zajistit rodiče (zákonní zástupci) žáka. Osoba organizující zdravotní ošetření žáka zapíše tuto skutečnost do sešitu k tomu určenému – je umístěn ve sborovně školy. Do tohoto sešitu je nutno zapsat rovněž údaje o žákovi, kterému byla přivolána záchranná služba a byl jí odvezen do nemocnice. Zápis provede osoba, jež odvoz zařídila, a neprodleně o tom informuje vedení školy a rodiče (zákonného zástupce) žáka.
 2. Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (např. vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a má právo vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně dostavil k převzetí žáka ze školy, pokud se u něj projeví náhlá nevolnost nebo takové zdravotní obtíže, které neumožňují žákovi se účastnit vyučování a mohou ohrozit jeho bezpečnost, zdraví a život při přesunu ze školy domů.
 3. Školní docházku eviduje třídní učitel příslušné třídy.
  Při omlouvání nepřítomnosti žáka se postupuje takto:
  a) Veškerá absence se omlouvá pouze prostřednictvím omluvného listu, který nosí žáci stále u sebe. Každý zápis v omluvném listu podepisuje zákonný zástupce. Pokud není žákovi vydán omluvný list, slouží k omlouvání vyčleněná část žákovské knížky.
  b) Nepřítomnost žáka z důvodů předem známých
  - zákonný zástupce do omluvného listu napíše předem žádost o uvolnění žáka z vyučování a důvod,
  - při nepřítomnosti delší než dva dny požádá zákonný zástupce předem ředitelku školy o uvolnění zvláštním dopisem, žádost musí být opatřena souhlasem  třídního učitele, případně učitele odborného výcviku, přičemž na uvolnění nemá žák automatický nárok,
  - schválenou nepřítomnost zapíše zákonný zástupce do omluvného listu,
  - k lékaři bude žák uvolněn jen v případě, že není možno zajistit vyšetření v době mimo vyučování,
  - pokud žák půjde na vyšetření v době vyučování, budou mu omluveny maximálně 4 vyučovací hodiny, pokud nebude lékařem vyznačeno jinak,
  - pokud žák odchází ze školy během vyučování, musí být uvolněn třídním učitelem nebo zastupujícím třídním učitelem, případně zástupcem ředitelky (uvolnění zapíše tato osoba bez zbytečného odkladu do třídní knihy),
  - pokud nebudou respektovány výše uvedené zásady, nebude nepřítomnost omluvena, tzn. pokud žák odejde bez uvolnění ze školy, nebude nepřítomnost dodatečně omluvena,
  - zletilí žáci mohou vykonávat výše uvedené povinnosti zákonných zástupců za svou osobu sami.
  c) Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole (třídnímu učiteli, případně zastupujícímu učiteli nebo vedení školy) důvod nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole ihned v den, ve kterém k nepřítomnosti žáka došlo, a to např. telefonicky, e-mailem, pomocí SMS.
  Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je pak zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti v žákovské knížce, případně na omluvném listu, pokud není součástí žákovské knížky. Různá potvrzení, včetně lékařského, mohou být pouze součástí omluvenky, ale bez podpisu zákonného zástupce (žáka) nebudou považovány za plnohodnotné a platné.

  d) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho nepřítomnost není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty – tímto dnem přestává být žákem školy.
  e) Žák ihned po návratu do školy (po ukončení nepřítomnosti) vyhledá třídního učitele a předá mu omluvenku zapsanou na omluvném listu.
  f) Omluvný list vydá žákovi škola a zákonní zástupci na něm uvedou vzor svého podpisu.
  g) h) Při dlouhodobé nebo opakované absenci z důvodu nemoci může třídní učitel požadovat potvrzení od lékaře (v odůvodněných případech i při absenci kratší).
  i) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovnou poradkyni, která tyto údaje vyhodnocuje a navrhuje další postup řešení.  Při neomluvené absenci do 10 hodin pozve třídní učitel doporučeným dopisem zákonného zástupce (zletilého žáka) k pohovoru, o kterém provede zápis do předepsaného formuláře (hodiny se sčítají).
  j) Při neomluvené absenci nad 10 hodin bude ředitelkou školy po dohodě s výchovnou poradkyní svolána výchovná komise (doporučeným dopisem). Záznam z jednání výchovné komise se vyhotovuje na předepsaném formuláři  a podepíší jej všichni účastníci jednání (viz kapitola VIl bod 13).
  k) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle oznámení o záškoláctví orgánu sociálně právní ochrany dětí.
  l) V případě opakovaného záškoláctví nezletilého žáka v průběhu školního roku, se hlášení o zanedbání školní docházky postupuje příslušným orgánům, neboť neomluvená absence může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  m) Pokud nepřítomnost žáka ve výuce v jednotlivém vyučovacím předmětu přesáhne hranici 30 %, vykoná žák za příslušné pololetí doplňovací zkoušku. Za vykonání zkoušek zodpovídají příslušní vyučující. Doplňovací zkoušku žák rovněž vykoná, pokud jeho nepřítomnost v praktickém vyučování přesáhne 20 %. Doplňovací zkouška z praktického vyučování je stanovena na 3 pracovní směny. Za zkoušku zodpovídá příslušný učitel praktického vyučování.
  n) Pokud žák opakovaně porušuje ustanovení školního řádu o omlouvání absence nebo vykazuje vysoký počet zameškaných hodin, může ředitelka školy nařídit pro žáka tzv. zpřísněný režim omlouvání absence. Tento režim je stanoven individuálně.
  o) Omluvenka absence v praktickém vyučování z důvodů zdravotních musí být doplněna lékařským potvrzením. Absence z jiných důvodů než zdravotních musí být projednána s učitelem odborného výcviku, případně se zástupkyněmi ředitelky či ředitelkou školy (zákonný zástupce nebo zletilý žák).
  p) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.
  q) Neomluvená absence se vždy považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
 4. Pravidla pro omlouvání a řešení absence vycházejí kromě školského zákona z Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10 194/2002 – 14 ze dne 11. 3. 2002.
 5. Žáci mají právo zúčastnit se tematických studijních cest a zahraniční praxe, pokud splní podmínky výběru.  Absence z důvodu těchto akcí se nezapočítává k celkové absenci žáků za dané pololetí, ale zahrnuje se do počtu zameškaných hodin rozhodujících pro konání doplňovací zkoušky. Reprezentují-li žáci školu, absence se nezapočítává vůbec.
 6. O rozdílových a komisionálních zkouškách a o přestupu žáků na jinou školu rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce (žáka) ředitelka školy.
 7. Při vyřizování záležitostí souvisejících se školní docházkou se žáci obracejí na třídního učitele, na vedení školy nebo na studijní oddělení. Vyřizují si je především o hlavní přestávce, volné hodině nebo před či po vyučování. Vždy tak, aby to nenarušovalo jejich přítomnost ve vyučování.
 8. Do sborovny, kabinetů, kanceláří, případně jiných prostor školy nevstupují žáci bez vyzvání pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy.
 9. Vstup do tělocvičen, na venkovní sportoviště a odborných učeben a manipulace s technikou a vybavením těchto prostor je možný pouze za přítomnosti a souhlasu učitele. Žáci jsou povinni dodržovat provozní řády všech školní prostor.
 10. Ztráty věcí, poškození svého majetku a nálezy hlásí žáci třídnímu učiteli nebo hospodářce školy.
 11. Úrazy a poškození zdraví (nevolnosti) a mimořádné situace, které nejsou žáci sami schopni řešit, oznamují svému třídnímu učiteli a v případě nebezpečí prodlevy se obracejí na kteréhokoliv nejbližšího pracovníka školy.
  Lékárničky jsou uloženy ve sborovně, školní kuchyni a tělocvičně.
 12. Žáci jsou povinni třídit odpad v areálu školy. Využívají k tomu určených nádob.
 13. Při praktickém vyučování berou na vědomí a dodržují žáci následující pravidla:
  a) zúčastňují se vyučování na určených pracovištích a přicházejí na začátek výuky ve stanovenou dobu,
  b) chování žáků ve specializovaných pracovnách a dílnách upravují samostatné provozní řády,
  c) praktické vyučování organizuje příslušný učitel odborného výcviku,
  d) žáci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky, o které řádně pečují a které udržují v náležité čistotě,
  e) v průběhu praktického vyučování používají ochranné pomůcky, dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce, školní řád, řády a směrnice pracovišť praktického vyučování, řídí se pokyny vyučujících a uplatňují zásady společenského chování vůči všem zaměstnancům,
  f) vzniklé úrazy a závady na pracovišti žáci neprodleně hlásí učiteli odborného výcviku nebo jiné pověřené osobě,
  g) žáci neopouštějí bez souhlasu učitele odborného výcviku přidělené pracoviště,  neprovádějí žádné úkony a práce, které jim nebyly uloženy, nepřemisťují inventář, nezasahují do instalačních rozvodů a zařízení (elektroinstalace, plyn, voda a další) a po celou dobu setrvávají pouze ve vyhrazených prostorách,
  h) před ukončením vyučovací jednotky žáci uklidí své pracoviště,
  i) žáci respektují povinnosti držitelů zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
 14. Účast na výuce nepovinných předmětů je po přihlášení povinná.
 15. Stravování žáků se uskutečňuje ve školní jídelně. V areálu školy jsou k dispozici potravinové a nápojové automaty, školní kantýna a kavárna. Provoz ve školní jídelně a v školní kantýně je upraven zvláštním předpisem.
 16. Informace o změnách v organizaci vyučování jsou žáci povinni sledovat v systému Bakaláři.
 17. Žáci, kteří budou poprvé zařazeni na praktické vyučování, jsou povinni dle platných právních norem absolvovat pracovně lékařskou prohlídku u smluvního lékaře školy.

V. Pokyny k omlouvání a uvolňování na výuku tělesné výchovy

 1. Z předmětu tělesná výchova (dále jen TV) ředitelka školy uvolní žáka na písemné doporučení registrujícího lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
 2. Žádost o úplné nebo částečné uvolnění z TV platí nejdéle jeden školní rok, proto je nutné jej každý rok předložit znovu.
 3. Žák, který již byl uvolněn z TV nebo již před začátkem školního roku ví o svých zdravotních potížích, musí předložit žádost o uvolnění nejpozději do konce září.
 4. Žák, u kterého vzniknou zdravotní potíže během školního roku, musí odevzdat žádost o uvolnění v nejkratším možném termínu.
 5. Uvolnění musí být na formuláři, který si může žák vyzvednout v sekretariátu školy, u učitelů TV nebo je možno si formulář stáhnout z webových stránek školy.
 6. Žádost o úplné uvolnění z TV musí být potvrzena lékařem, zákonným zástupcem a třídním učitelem, ten žádost odevzdá v sekretariátu. Po schválení žádosti ředitelkou školy předloží třídní učitel žádost učiteli TV a následně založí do osobního listu žáka.
 7. Žádost o částečné uvolnění z TV musí být potvrzena lékařem a zákonným zástupcem. Žák ji předá učiteli TV.
 8. Uvolnění z TV neznamená uvolnění z vyučování TV.
 9. Případné uvolnění z vyučování TV musí projednat žák (zákonný zástupce žáka) s učitelem TV. Ten je oprávněn v odůvodněných případech žáka z určité vyučovací hodiny uvolnit.
 10. Pro žáky s úplným uvolněním z TV bude zřízena zdravotní TV. Těmto žákům lékař na žádosti potvrdí, že mohou vykonávat zvolený obor.
 11. Krátkodobé omluvenky
  a) omluvenky na delší dobu než jeden měsíc musejí být potvrzeny lékařem,
  b) veškeré omluvenky musejí být v omluvném listu,
  c) žáci, kteří dočasně necvičí, musejí být přítomni na vyučování TV, jejich případné uvolnění povoluje učitel TV, a to jen na základě písemné žádosti žáka (zákonného zástupce žáka).

VI. Praktické vyučování

1. Praktické vyučování je realizováno podle školních vzdělávacích programů. Žáci si v rámci odborného výcviku osvojují základní dovednosti, činnosti a návyky, zhotovují výrobky nebo vykonávají práce, které mají materiální hodnotu. Tyto činnosti vedou k získání odborných kompetencí v rámci studia příslušného oboru vzdělání.

 

2. Odborný výcvik se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, se kterými škola uzavírá Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování žáků, nebo se uskutečňuje ve škole na pracovištích odborného výcviku.

 

3. Výukou odborného výcviku jsou pověřeni:

 a) učitel odborného výcviku zajišťuje plnění a kontrolu plánů výuky

 b) instruktor odborného výcviku je jmenován pro určité pracoviště, spolupracuje s učitelem odborného výcviku, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje, dbá na dodržování pracovní doby žáků, na bezpečnost a hygienu na pracovišti, informuje učitele odborného výcviku o práci a chování žáka.

 

4. Pracovní doba žáků je upravena vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

V 1. ročníku činí 6 hodin, v dalších ročnících 7 hodin denně. Vyučovací hodina trvá 60 minut. Pracovní den je žákům určen rozvrhem, který je vyvěšen na pracovišti odborného výcviku na určeném místě.  Tento rozvrh je pro žáky závazný.

Ročník

Začátek vyučovacího dne        nejdříve v

Konec vyučovacího dne      nejpozději

1.

7:00 hod.

20:00 hod.

2.

6:00 hod.

20:00 hod.

3. - 4.

6:00 hod.

22:00 hod.

 

5. Od druhého ročníku mohou žáci pracovat i v sobotu a neděli, avšak maximálně dva víkendy v měsíci. Žáci 1. ročníku mohou pracovat v sobotu a v neděli z důvodů mimořádných situací na pracovišti.

 

6. Žáci mají nárok na přestávku v délce 30 minut. Přestávka se nezapočítává do pracovní doby odborného výcviku.

 

7. Týdenní rozvrh žáků musí být upraven tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne odborného výcviku a začátkem následujícího trval odpočinek alespoň 12 hodin.

8. Žáci, kteří se účastní odborného výcviku, se stravují povinně na pracovišti. Strava je jim poskytnuta buď zdarma, nebo ji hradí ve stejné výši, za níž je poskytována zaměstnancům příslušného pracoviště.

 

9. V souladu s vyhláškou MPSV č. 495/2001, kterou se stanoví podmínky poskytování a údržby osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení, se žákům poskytují v 1. ročníku poukazy na bezplatný odběr pracovního oblečení nebo jednotného oblečení. Předpokládaná užitná doba je stanovena na 15 měsíců. Každému žákovi je vedena osobní karta evidence uvedeného oblečení.

Ukončí-li žák předčasně vzdělávání do 6 měsíců od převzetí oblečení, je povinen poskytnuté (adekvátně opotřebované) oblečení vrátit.

 

10. Finanční ohodnocení odborného výcviku žáků školy je upravován podle § 122 zákona číslo 561 /2004 Sb. /školský zákon/, aktuálně platného nařízení vlády o minimální mzdě a podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., /zákoník práce/.

Finanční odměna se vyplácí za produktivní práci a její výše je závislá na hodnocení žáka v odborném výcviku v daném měsíci.

Hodnocení provádí příslušný učitel odborného výcviku.

 

11. Pokud se žáci účastní odborného výcviku v sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích mají nárok na stejné příplatky, které náleží zaměstnancům příslušné organizace, a to nejméně ve výši 20,- Kč / za hodinu produktivní práce. Počet produktivních hodin za odpracovanou směnu určí učitel odborného výcviku na základě podkladů poskytnutých instruktorem.

 

12. Žáci se na pracovišti odborného výcviku řídí pokyny učitele odborného výcviku,

instruktorů a pracovníků managementu pracoviště.

 

13. Na pracoviště přicházejí žáci s dostatečným časovým předstihem tak, aby byli 5 minut před zahájením výuky převlečeni do pracovního nebo jednotného oblečení a připraveni k výkonu odborného výcviku na určeném pracovišti.

 

14. Při vykonávání odborného výcviku není žákům dovoleno mít nalakované a umělé nehty, nosit výrazné náušnice, prsteny nebo jiné šperky. Výstřední účesy, piercing a tetování na viditelných místech nejsou v některých dovoleny. Celkový vzhled a vystupování žáků musí odpovídat požadavkům kladeným na pracovníky ve službách.

 

15. Žáci jsou povinni nosit na odborný výcvik onluvný list.

 

16. Vždy na začátku pololetí jsou žáci proškoleni o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně seznámení se stroji na jednotlivých pracovištích, a s hygienickými předpisy, které jsou při výkonu odborného výcviku povinni dodržovat. BOZP se provádí také po delší nemoci, nebo pracovním úrazu žáka. Žákům je zakázáno vykonávat práce nebo používat stroje, pokud jim k tomu nebyl dán pokyn od učitele odborného výcviku nebo instruktora a to pouze za dozoru jmenovaných.

 

17. Úrazy, poranění, poškození zdraví, stejně tak jako mimořádné situace, které nejsou žáci sami schopni řešit, jsou žáci povinni oznámit učiteli odborného výcviku a instruktorovi okamžitě po jejich vzniku. Uvedené osoby, případně i žáci, jsou povinni v těchto případech poskytnout první pomoc a v případě nutnosti zavolat odbornou lékařskou pomoc. První pomoc poskytují jmenované osoby úměrně svým rozumovým schopnostem a fyzické kondici. O každé takové události sepíše učitel odborného výcviku a instruktor zápis, který předá referentu BOZP – SŠ gastronomie.

 

18. Žáci jsou povinni respektovat pokyny a směrnice vydané organizací, jež se vztahují k výkonu odborného výcviku. Žáci se, bez svolení učitele odborného výcviku nebo instruktora nesmějí pohybovat mimo své určené pracoviště nebo je zcela opustit. Do šaten je povolen vstup pouze na začátku směny, v době přestávky, po ukončení směny nebo se souhlasem učitele odborného výcviku či instruktora.

 

19. Omlouvání žáků na pracovištích OV

Žáci se omlouvají v souladu s předpisy příslušného pracoviště. Omluvenka absence v odborném výcviku z důvodů zdravotních musí být doplněna lékařským potvrzením a podepsána zákonným zástupcem. Absence z jiných důvodů než zdravotních musí být projednána s učitelem odborného výcviku, případně se zástupkyněmi ředitelky či ředitelkou školy (zákonný zástupce nebo zletilý žák)

 

20. Po ukončení výuky jsou žáci povinni vypnout veškeré stroje na pracovišti a provést úklid.

 

21. Žáci se chovají šetrně k majetku na pracovišti, hospodárně nakládají se svěřenými prostředky, šetří vodou a energiemi. Své pracovní místo, šatny a umývárny udržuj v pořádku.

 

22 V průběhu odborného výcviku se na žáky vztahují i ostatní ustanovení školního řádu.

 

VII. Výchovná opatření – pochvaly a jiná ocenění,  kázeňská opatření

 1. Za dlouhodobou úspěšnou práci, občanské a školní iniciativy, zásluhy nebo statečný čin a za mimořádný čin či aktivitu lze žákovi udělit pochvalu (ředitelka školy, třídní učitel,).
 2. V případě porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem lze podle závažnosti porušení udělit kázeňská opatření.  Kázeňskými opatřeními jsou:
  a) napomenutí třídního učitele,

b) důtka třídního učitele,
c) důtka ředitele školy,
d) podmíněné vyloučení ze školy,
e) vyloučení ze školy.

 1. Školský zákon rozlišuje následující porušení povinností:
  a) zaviněné porušení povinností,
  b) závažné zaviněné porušení povinností,
  c) zvláště závažné zaviněné porušení povinností.
 2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitelka školy žáka vyloučí.
 3. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 4. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním spolužákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 5. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitelka školy pedagogickou radu.
 6. Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 6, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 7. Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti od „napomenutí k důtkám“.
 8. Pokud je v průběhu pololetí udělena důtka ředitele školy, je chování za toto období hodnoceno vždy minimálně stupněm uspokojivý.
 9. Porušení povinností a pochvaly zapisují vyučující v elektronické podobě do dokumentu Poznámky – chování umístěném na disku Společné (S) a zároveň je odešlou jako informaci pro rodiče prostřednictvím programu Bakaláři - Komens.
 10. Výchovná opatření třídní učitel zapisuje v elektronické podobě do dokumentu Poznámky – chování umístěném na disku Společné (S). Třídní učitel je dále zapisuje do systému Bakaláři. Tím je výchovné opatření též oznámeno ředitelce školy.
 11. Závažné problémy v chování nebo studiu řeší školní výchovná komise, které se dle závažnosti a charakteru problému účastní: zástupce vedení školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, učitel odborného výcviku, zástupce sociálně právní ochrany dětí, popř. další odborníci. K jednání výchovné komise je vždy přizván žák. O průběhu jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.
 12. Kromě snížené známky z chování se výchovná opatření udělují s co nejmenším časovým odstupem od přestupku, ale vždy po dostatečném objasnění celé záležitosti.
 13. Udělení výchovného opatření i jeho důvody oznámí ředitel školy nebo třídní učitel prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka (písemně – žákovská knížka, dopis) bez zbytečného odkladu nebo podle lhůt příslušné právní normy. 

 

VIII. Hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení vycházejí z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a z dalších platných právních norem. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání se vyjadřuje klasifikací.
 2. Klasifikace výsledků vzdělávání se vyjadřuje stupni:
  1 – výborný
  2 – chvalitebný
  3 – dobrý
  4 – dostatečný
  5 – nedostatečný
  Jednotlivé stupně klasifikace jsou určeny v rámci předmětové komise a písemně zpracovány – viz příloha. Jsou sjednoceny tak, aby bylo dosaženo vyrovnaného průběhu vyučovacího procesu a aby se nároky na žáky v jednotlivých třídách zásadně nelišily.
 3. Za klasifikaci žáka odpovídá ředitelce školy vyučující, jemuž  je přidělen úvazek v dané třídě nebo ve výjimečných případech ředitelkou pověřený učitel.
 4. V úvodní hodině vyučovacího předmětu seznámí vyučující žáky s učebním plánem a podmínkami klasifikace v daném předmětu v probíhajícím školním roce.
 5. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci za příslušné období přihlíží k věkovým zvláštnostem a individualitě žáka.
 6. Třídní učitel je povinen seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení  a získávání podkladů pro klasifikaci. Vyučující jsou povinni toto doporučení respektovat. Závěry psychologických vyšetření předává třídnímu učiteli výchovná poradkyně nebo školní psycholožka.
 7. Žák musí být ústně zkoušen minimálně dvakrát za pololetí. Výjimky upravují přílohy klasifikačního řádu jednotlivých předmětových komisí. U předmětů s týdenní
  dotací 1 hodina může být jedno ústní zkoušení nahrazeno písemnou zkouškou s obdobným obsahem a rozsahem. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy. Výjimka je možná zpravidla jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
 8. Vyučující dbá na přiměřený počet hodnocení během klasifikačního období, který závisí na hodinové dotaci příslušného předmětu i na povaze předmětu. V případě vyučovacího předmětu s dotací 1 hodina týdně je minimální počet známek 3, u předmětu s dotací 2 hodiny týdně 5 známek, u předmětu s vyšší dotací pak minimálně 6. O tom, zda je tento počet dostačující, rozhoduje vyučující daného předmětu.
 9. Známku z ústního zkoušení musí učitel oznámit žákovi okamžitě a zdůvodnit. Známka z písemné práce nebo jiné písemné formy klasifikace musí být žákovi oznámena včetně kritérií hodnocení nejdéle do 14 dnů od napsání této práce. Opravenou práci je vyučující každému žákovi povinen předložit. Známku zapíše vyučující neprodleně do předepsané evidence.
 10. Z jednoho písemného zkoušení může mít žák pouze 1 známku.Toto neplatí pro písemné práce z českého jazyka a ciího jazyka.
 11. Celková klasifikace za pololetí  nemůže být uzavřena pouze na základě hodnocení v jedné hodině a není aritmetickým průměrem známek za klasifikační období. Součástí klasifikace je i práce žáka při vyučovacích hodinách a výsledek klasifikované domácí práce.
 12. Součástí klasifikace v cizích jazycích je hodnocení písemného projevu, které musí učitel provádět prokazatelným způsobem (sešity, písemné testy, úkoly).
 13. Písemné práce předepsané přílohami klasifikačního řádu jednotlivých předmětových komisí  archivuje vyučující příslušného předmětu po celou dobu studia, včetně doby, po kterou se mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci proti klasifikaci odvolat (tj. po celý školní rok včetně hlavních prázdnin, u žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 31. října následujícího školního roku).
 14. O termínu písemné práce uvedené v bodu 13 a písemné zkoušky, která má trvat více než 35 minut, informuje žáky vyučující příslušného předmětu s patřičným předstihem a prokazatelným způsobem – zápis v třídní knize. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
 15. Pokud se žák na práci uvedenou v bodu 13 nedostaví, určí mu vyučující daného předmětu náhradní termín.
 16. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celé pololetí tak, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích.
 17. Výslednou známku za pololetí stanovuje učitel dle rozhodujících kritérií (zejména z ústních a dalších předepsaných zkoušení) a zapíše ji do evidence v programu Bakaláři. Kritéria musí obhájit při jednání s ředitelkou či jejím zástupcem, je-li k tomu vyzván.
 18. Učitel povinně vede záznamy klasifikace žáků nejméně do 30. 9. následujícího školního roku, přičemž je vede takovým způsobem, aby mohl vždy doložit způsob získání známky (ústní zkoušení, písemné zkoušení, referát).
 19. Učitel seznámí žáky s výslednou známkou z předmětu za pololetí nejpozději v den, kdy končí klasifikace.
 20. Nemůže-li vyučující žáka hodnotit průběžně z důvodu žákovy dlouhodobé či časté absence, musí vyučující žákovi po jeho nástupu do školy určit termín klasifikace, a to tak, aby se doba neklasifikace neprodlužovala.
 21. Doklasifikaci může vyučující určit žákovi i formou doplňovací zkoušky, která se koná před třídou nebo za přítomnosti jednoho dalšího pedagoga. Zkouška může mít písemnou i ústní formu. Vyučující odevzdá záznam o jejím průběhu třídnímu učiteli, který jej založí do osobního listu žáka. Výsledná známka za klasifikační období se stanoví na základě této zkoušky a dalších klasifikačních podkladů za toto období.
 22. Žák, který v 1. pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, je povinen si doplnit učivo a podrobit se přezkoušení do termínu stanoveného ředitelkou školy. Přezkoušení se uskuteční formou dvou písemných testů z každého předmětu, v němž žák neprospěl nebo nebyl hodnocen.
 23. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 24. Není-li žák v 1. pololetí klasifikován a ve 2. pololetí je klasifikován známkou nedostatečný, případně je opět neklasifikován, vykoná opravnou či doplňovací zkoušku v rozsahu učiva celého hodnoceného školního roku.
 25. Podmínkou k uzavření ročníku je splnění odborné praxe předepsané příslušným školním vzdělávacím programem. Pravidla pro její splnění stanoví ředitelka školy.
 26. Žák, který nevypracuje a neodevzdá v určeném klasifikační období žákovský projekt, je z daného předmětu nehodnocen. V předmětu Odborný výcvik je součástí hodnocení pololetní zkouška. Pokud žák tuto zkoušku nevykoná, nebude za pololetí hodnocen.
 27. Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 28. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 29. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do třech pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dní od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od  doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 30. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka školy bez zbytečného odkladu.
 31. Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná, členy jmenuje ředitelka školy (předseda, zkoušející učitel, přísedící učitel). Výsledek zkoušky oznámí předseda žákovi v den konání zkoušky.
 32. Koná-li žák komisionální zkoušku z důvodu pochybností o správnosti hodnocení nebo z důvodu porušení pravidel klasifikace vyučujícím, může být v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.
 33. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
 34. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

IX. Hodnocení chování (klasifikační řád)

Při hodnocení chování žáka se postupuje individuálně a hodnotí se v širších souvislostech. Kritériem je dodržování pravidel slušného chování, dodržování školního řádu školy během klasifikačního období ve škole a při akcích organizovaných školou. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. Stupeň chování není výchovným opatřením, ale vyjadřuje hodnocení chování žáka v průběhu pololetí školního roku.

 1. Chování žáka je hodnoceno stupni:
  Stupeň 1 – velmi dobré
  Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný   výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
  Stupeň 2 – uspokojivé
  Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školského zákona nebo školního řádu školy.
  Žák se dopustí závažného zaviněného porušení povinností - přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Přes udělení výchovného opatření se dopustí dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnosti školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
  Stupeň 3 – neuspokojivé
  Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
  se takových závažných přestupků proti školskému zákonu nebo školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožen či narušen vyučovací proces, vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Přes udělení výchovných opatření se dopouští dalších přestupků.
 2. Návrh na snížený stupeň z chování předkládá třídní učitel k projednání na pedagogické radě za 1. a 2. pololetí.
 3. Při hodnocení žáka přihlíží třídní učitel k výchovným opatřením uděleným žákovi během klasifikačního období.
 4. Pokud žák vykazuje v chování závady, třídní učitel okamžitě projednává tuto skutečnost podle její závažnosti se zákonnými zástupci, výchovnou poradkyní, vedením školy, psycholožkou, učitelem odborného výcviku apod.
 5. Snížené známce z chování nemusí vždy předcházet výchovné opatření.

 

X. Zásady pro udělování kázeňských opatření

Kázeňská opatření se ukládají nebo navrhují na základě komplexního posouzení závažnosti porušení povinností stanovených školním řádem. Žákovi lze uložit:

 1. napomenutí třídního učitele
 2. důtku třídního učitele
 3. důtku ředitelky školy
 4. podmíněné vyloučení ze školy
 5. vyloučení ze školy

 

 1. napomenutí třídního učitele
  - uděluje třídní učitel za drobné přestupky,
  - napomenutí se uděluje bezprostředně po přestupku
 2. důtka třídního učitele
  - uděluje ji třídní učitel za závažnější porušení povinností, případně za opakované méně 
    závažné přestupky, jimž předcházelo napomenutí třídním učitelem
 3. důtka ředitelky školy
  - navrhuje třídní učitel za závažné zaviněné porušení povinností nebo opakované zaviněné
    porušení povinností
  - o svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu
 4. Podmíněné vyloučení ze školy
  - navrhuje ředitelce školy třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník v případě závažného
    zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem
  - o svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu a postupuje podle platných  
    právních předpisů
 5. Vyloučení ze školy
  - navrhuje ředitelce třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník  za opakované závažné
    zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem nebo
    za další zaviněné přestupky ve zkušební době podmíněného vyloučení ze školy
  - uděluje ředitelka školy v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností
    stanovených školským zákonem
  - o svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu a postupuje podle platných
    právních předpisů

XI. Závěrečná ustanovení

Tento školní řád je v plném rozsahu platný pro školu, pracoviště praktického vyučování a jeho ustanovení se vztahují v přiměřené míře i na všechny výchovně vzdělávací aktivity pořádané školou. Na základě tohoto školního řádu vyplývá povinnost žáků dbát pokynů nejen učitelů, ale i pracovníků institucí a organizací, jež se na pořádání těchto činností a akcí podílejí, pokud nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, zejména v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou lidských práv.

Specifické podmínky jednotlivých provozů, specializovaných pracovišť a pracoven upravují samostatné provozní řády a směrnice vydané ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky školy.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a právním subjektem Střední školou gastronomie, 108 00 Praha 10, U Krbu 45/521 a organizační zabezpečení chodu školy upravuje Organizační řád a Pracovní řád pro zaměstnance.

Školní řád je k dispozici ve studijním oddělení školy, v chodbě hlavní budovy školy a na webových stránkách školy (www.ssgukrbu.cz).

Školní řád byl schválen Školskou radou dne 31. 8. 2023.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2023.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2023, zároveň se k 1. 9. 2023 ruší platnost školního řádu ze dne 1. 9. 2022.

 

 

Mgr. Kateřina Mrvová
ředitelka školy

 

Příloha ke klasifikačnímu řádu

Předmětová komise odborného výcviku

Kritéria hodnocení

 • vztah k práci a k praktickým činnostem
 • osvojení praktických dovedností a návyků
 • využití teoretických vědomostí v praktických činnostech- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa
 • kvalita výsledků činnosti
 • organizace práce, udržování pořádku na pracovišti
 • dodržování všech předpisů při práci včetně receptur
 • hospodárné využití surovin
 • schopnost popsat určité pracovní postupy, pravidla, definice
 • řádně vedený pracovní sešit žáka, vypracované úkoly zadané UOV-  známka se
 • započítává celková za pololetí
 • vypracovaný, včas odevzdaný Žákovský projekt -  známka se započítává do pololetního hodnocení
 • splněná souvislá praxe u maturitních ročníků -  známka se započítává do pololetního  hodnocení
 • laboratorní cvičení G 3 VOG – známka se započítává celková za pololetí

Klasifikace

Výborný

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, pohotově, samostatně využívá své teoretické znalosti v praxi. Praktické činnosti vykonává samostatně, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o hygieně a ochraně zdraví při práci. Dodržuje platné receptury. Hospodárně využívá suroviny, materiál a energie. Na vyučování je vždy připraven včetně povinných pomůcek.

 

Chvalitebný

Žák projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praxi. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o hygieně a ochraně zdraví při práci. Dodržuje platné receptury. Využívá suroviny, materiál a energie s drobnými nedostatky. Na vyučování je vždy připraven včetně povinných pomůcek.

Dobrý

Vztah k práci je převážně kladný s drobnými výkyvy. Za pomoci instruktora uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. Dopouští se chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje pomoc instruktora. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci si organizuje méně účelně, pracoviště uchovává v pořádku. Dodržuje předpisy, včetně receptur. Na podněty instruktora je schopen hospodárně využívat suroviny, materiál a energie. Na vyučování není vždy dobře připraven, chybí mu pomůcky.

Dostatečný

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci a praktickým činnostem. Získaných teoretických poznatků dokáže využít jen za soustavné pomoci instruktora. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje pomoc instruktora. Ve výsledcích práce má vážné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci instruktora, méně dbá o pořádek a na dodržování předpisů a receptur. Porušuje zásady hospodárnosti. Na vyučování není vždy připraven, chybí mu pomůcky.

 

Nedostatečný

Neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k práci a k pracovním činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí instruktora uplatnit teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, návycích a dovednostech má podstatné nedostatky. Pracovní postupy nezvládá ani s pomocí instruktora. Výsledky jeho práce jsou nepřesné, nedokončené, neúplné. Práci na pracovišti si nedokáže organizovat, nedbá na pořádek a dodržování předpisů a receptur. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie.

 

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů

Kritéria hodnocení

Český jazyk a literatura

 • úroveň vědomostí – znalost předepsaného učiva
 • reakce na zadanou otázku
 • aktivita při vyučování
 • věcně správné vyjadřování dle norem spisovného jazyka
 • mluvený a písemný projev žáka
 • samostatnost a tvořivost při řešení úkolů
 • schopnost samostatného vzdělávání na základě vědomostí získaných ve škole (např. pomocí internetu, odborné literatury aj.)

Společenskovědní předměty

 • úroveň vědomostí – znalost předepsaného učiva
 • reakce na zadané otázky
 • aktivita při vyučování
 • věcně správné vyjadřování
 • samostatnost a tvořivost při řešení úkolů
 • řádné vedení sešitu

Ověřování vědomostí žáka:

Český jazyk a literatura

 • ústní zkoušení
 • slohové práce (obor Gastronomie a Podnikání: minimální počet: 2 práce za pololetí)
 • didaktické testy
 • mluvní a pravopisná cvičení
 • četba
 • referát
 • využití mimoškolních kulturních aktivit ve výuce
 • respektování žáků se specifickými poruchami učení (přihlédnutí k doporučením pedagogicko-psychologické poradny)

Společenskovědní předměty

 • ústní zkoušení
 • vědomostní testy
 • práce v hodině
 • referát

Klasifikace

 • výborný
  žák učivo bezpečně ovládá, chápe souvislosti, vyjadřuje se věcně správně dle norem spisovného jazyka ve formě ústní i písemné, pracuje soustavně a aktivně po celé klasifikační období, samostatně, pohotově a tvořivě řeší  úkoly a zobecňuje poznatky
 • chvalitebný 
  žák v podstatě ovládá samostatně učivo,dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se výstižně, plynule a jazykově správně, ale ne vždy zcela přesně, samostatně řeší úkoly, občas s drobnými nedostatky
 • dobrý
  žák učivo v podstatě ovládá, dopouští se chyb, vyjadřuje se srozumitelně, někdy méně výstižně a plynule, pomocí návodných otázek učitele snadno překonává chyby a dokáže je odstranit, samostatné úkoly řeší s obtížemi
 • dostatečný 
  žák učivo ovládá částečně, myšlenky vyjadřuje jen se značnými potížemi, často nepřesně, dělá podstatné chyby, které za pomoci učitele stěží opraví, malý zájem o studium, potřebuje stálou pomoc a motivaci, úkoly není schopen řešit samostatně a úspěšně
 • nedostatečný 
  žák učivo neovládá, na návodné otázky učitele odpovídá nesprávně, praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele, pomoc a motivace jsou neúčinné, neprojevuje zájem o předmět

Předmětová komise odborných předmětů

Kritéria hodnocení

 • úroveň znalostí a odborných kompetencí
 • schopnost reagovat na zadanou otázku
 • aktivita při vyučování
 • správné odborné vyjadřování
 • v praktických předmětech – zručnost, praktické dovednosti a přístup k práci
 • vůle k samostatnému vzdělávání např. pomocí internetu, odborné literatury apod.

 

Klasifikace

 • výborný
  žák zcela ovládá učivo předepsané plánem výuky
  je samostatný, pohotový a bystrý
  vyjadřuje se výstižně a přesně
  vědomosti a dovednosti umí využít v praxi
  potřebné informace umí vyhledávat např. v recepturách, učebnicích a odborné literatuře je aktivní, má zájem o učení a obor
 • chvalitebný
  žák ovládá učivo předepsané plánem výuky
  uvažuje celkem samostatně
  dovede využívat vědomostí a dovedností v praxi
  zřídka chybuje, drobné nedostatky
 • dobrý
  žák ovládá podstatu učiva
  je méně samostatný v myšlení a rozhodování
  nedovede se přesně vyjádřit
  potřebuje pomocné otázky a vedení učitele
  dobře pracuje
 • dostatečný
  žák ovládá předepsané učivo jen částečně, má značné nedostatky
  ve vědomostech
  nepřesně a nejasně se vyjadřuje
  ve školní práci i při praktických úkolech je nesamostatný
  má malý zájem o učení, potřebuje stále pomoc učitele
 • nedostatečný
  žák neovládá předepsané učivo
  odpovídá nesprávně i na návodné otázky učitele
  praktické úkoly nedokáže splnit, není aktivní
  veškerá pomoc a pobízení jsou neúčinné

 

Předmětová komise ekonomických předmětů

Minimální počet známek při konkrétním počtu vyučovacích hodin je dán klasifikačním řádem. V předmětu Účetnictví (u nástavbového studia) vzhledem k jeho charakteru je dostačující ústní zkoušení pouze jedenkrát za pololetí, minimální počet známek bude zajištěn písemným zkoušením. Ve druhém ročníku nástavbového studia v předmětu Účetnictví bude zařazena čtvrtletně celohodinová klasifikovaná písemná práce.

Výsledná známka v ekonomických předmětech vychází z komplexního posouzení znalostí a dovedností žáka, jeho přístupu k vyučovacímu předmětu, a to s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků. Známka odráží zejména:

 • vědomosti a dovednosti prokázané při ústním i písemném zkoušení dle klasifikačního řádu
 • ráci žáka a plnění úkolů při vyučovací hodině
 • ypracování příležitostně zadaných domácích úkolů
 • alší příležitostné aktivity jako např. zpracování referátů, prezentací, projektů, …

Vyučující ekonomických předmětů zapisují známky do evidence dle pokynů vedení školy minimálně 1x týdně.

Klasifikace:

 • výborný
  žák bezpečně ovládá učivo předepsané osnovami
  dobře chápe souvislosti, je pohotový, bystrý 
  vyjadřuje se výstižně a přesně
  vědomosti a dovednosti umí využít v praxi
  umí vyhledat potřebné informace a správně je vyhodnotit a využít
  je aktivní a má zájem o učení
 • chvalitebný
  žák ovládá učivo předepsané osnovami
  uvažuje celkem samostatně
  dovede používat vědomostí a dovedností v praxi
  občas udělá malou chybu
  jeho příprava je svědomitá
 • dobrý
  žák ovládá podstatu učiva předepsaného osnovami
  je méně samostatný v myšlení a rozhodování
  nedovede se přesně vyjádřit
  potřebuje pomocné otázky a vedení učitele
  s pomocí učitele chyby snadno překonává a odstraňuje
  pro učení nepotřebuje větší podněty
 • dostatečný
  žák ovládá jen částečně učivo předepsané osnovami, má značné mezery ve vědomostech
  v myšlení je nesamostatný
  nepřesně a nejasně se vyjadřuje
  dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává i s pomocí učitele
  má malý zájem o učení, potřebuje stále pomoc a pobídky
 • nedostatečný
  žák neovládá učivo předepsané osnovami
  i na návodné otázky učitele odpovídá nesprávně
  praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele
  veškerá pomoc a pobízení jsou zatím neúčinné

 

 

 

Předmětová komise přírodovědná, ITC 

Při hodnocení výsledků vzdělávání v přírodovědných předmětech  se posuzuje zejména:

 • úroveň dosažených výsledků vzdělávání
 • píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon
 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení, kvalita a rozsah
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
  a praktických úkolů
 • schopnost nalézt, třídit a interpretovat informace (využití tabulek při výuce)
 • kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost a originalita
 • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
 • osvojení účinných metod samostatného studia
 • osvojení dovednosti účinně spolupracovat

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména:

 • soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování (doplňuje známku z ústního zkoušení)
 • různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické využití, ústní, písemné)
 • analýzou výsledků aktivit žáků (hodnocení aktivity studenta, které doplňuje známku z ústního zkoušení)

Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou využívány tyto základní formy:

 • ústní zkoušení, předměty MA, IK a PEK  mají výjimku z klasifikačního řádu s přihlédnutím k charakteru předmětů, kde bez ohledu na dotaci hodin může být pouze jedno ústní zkoušení
 • písemné zkoušení a testy
 • písemné práce stanovené předmětovou komisí, které jsou pouze v matematice (učební obory – 2 pololetní práce, studijní obory – 2 čtvrtletní a 2 pololetní práce)
 • zadávání praktických úkolů
 • grafický a estetický projev (zejména při výuce geometrie a stereometrie)
 • zadávání domácích úkolů a samostatné práce při získávání a zpracování informací
 • odevzdání zadaného žákovského projektu je podmínkou pro klasifikaci na konci školního roku

 

Klasifikace známkou

 • výborný
  Žák bezpečně ovládá učivo, jeho slovní projev je plynulý a srozumitelný, ovládá terminologii, při řešení úloh se dopouští pouze výjimečně nevýznamných chyb, dovede řešit i nestandardní úlohy.
 • chvalitebný
  Žák ovládá učivo, jeho slovní projev je srozumitelný, ovládá terminologii, při řešení úloh se dopouští nevýznamných chyb, s pomocí dovede řešit i nestandardní úlohy.
 • dobrý
  Žák bezpečně ovládá základní učivo, jeho slovní projev je pomalejší, ale srozumitelný, až na malé nepřesnosti ovládá terminologii, při řešení úloh se dopouští významnějších chyb, ale s pomocí je dovede odstranit, nestandardní úlohy dovede řešit pouze s velkou pomocí.
 • dostatečný
  Žák ovládá základní učivo s nevýznamnými mezerami, jeho slovní projev je občas neurovnaný, ovládá terminologii s většími chybami, které ale dovede po upozornění opravit, při řešení úloh se dopouští závažných chyb, ale s pomocí je dovede odstranit, nestandardní úlohy nedovede řešit ani s pomocí.
 • nedostatečný
  Žák ovládá základní učivo se značnými mezerami, jeho slovní projev je nesrozumitelný, neovládá terminologii, při řešení úloh se dopouští závažných chyb, a nedovede je ani s pomocí odstranit, nestandardní úlohy nedovede řešit ani s pomocí.

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Při hodnocení předmětu tělesná výchova je brán zřetel na rozdílné předpoklady pro pohybové schopnosti  u jednotlivých žáků vzhledem k biologickému věku žáků, genetickým předpokladům a rozdílnému stupni rozvoje pohybových dovedností, jakož i k momentálnímu zdravotnímu stavu žáka. V případě opakované zdravotní  (či jiné) indispozice bude žák hodnocen z teorie tělesné výchovy a sportu.

Z těchto důvodů se postupuje při hodnocení předmětu dle následujícího pořadí důležitosti:

 • aktivní přístup k předmětu
 • změna nebo snaha o změnu úrovně pohybových dovedností
 • snaha o splnění zadané činnosti
 • znalost pravidel a terminologie

Žáci jsou hodnoceni ze všech tematických celků dle plánu výuky: z lehké atletiky, gymnastiky a míčových her.

 

Předmětová komise jazyků

Jazykové předměty – anglický a německý jazyk

Klasifikace

 • výborný
  zvládnutí slovní zásoby v rozsahu probíraných lekcí, porozumění  a reprodukce  cizojazyčného textu včetně odborného (nejen v tištěné, ale i slyšené podobě), zvládnutí gramatických požadavků v rámci předepsaných jazykových testů. V mluveném projevu žák komunikuje samostatně, volí adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky. V samostatném písemném projevu žák dokazuje znalost přiměřené slovní zásoby a prokáže  schopnost gramatické aplikace v plynulém a srozumitelném projevu.
 • chvalitebný
  reprodukce probíraného učiva s minimálními zásahy učitele, na základě předepsané slovní zásoby prokazuje žák schopnost samostatného mluveného projevu, zvládne předepsané jazykové  testy. V samostatném písemném projevu se žák nedopouští  hrubých gramatických chyb, chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání srozumitelnosti projevu.  
 • dobrý
  průměrná znalost slovní zásoby (důraz na odbornou terminologii), výslovnost v souladu s probíraným učivem, reprodukce probíraných textů s pomocí slovníků a za dohledu učitele, pasivní znalost gramatiky v rámci učebnice. V samostatném písemném projevu žák zvládá gramatickou látku, pokud chybuje, jsou gramatické odchylky součástí revizního učiva. Vystihuje podstatu čteného či slyšeného textu.
 • dostatečný
  slovní zásoba zejména v rozsahu zvoleného oboru  – žák má možnost kompenzovat nedostatky v jazyce schopností prezentovat faktické znalosti reálií příslušných zemí. V písemném projevu nesmí žák chybovat v základních slovesných tvarech a časech, chápe základní smysl předloženého textu v rozsahu probíraného učiva.
 • nedostatečný
  nezvládnutí výslovnosti a předepsané slovní zásoby, nezájem o reálie příslušných zemí, neschopnost aplikovat gramatické jevy do mluveného projevu. V písemném projevu nezvládá požadovanou gramatickou látku, nezvládá slovní zásobu ani za pomoci slovníku, neumí vyjádřit význam textu.

Kontrola a hodnocení

 • předepsané testy za jednotlivé lekce
 • dvě samostatné práce ročně s využitím slovníku
 • průběžná ústní i písemná kontrola (nejméně 2x za pololetí hodnocení ústního projevu)
 • písemné i ústní domácí úkoly
 • aktivita v hodinách
 • zájem žáka o předmět

 

Specifické poruchy učení

 • individuální přístup učitele s ohledem na potřeby žáka
 • učitel neslevuje z  předepsaných nároků učiva, ale poskytuje pro hodnocení
 • materiály v kompenzované formě, tj. tak, aby se žáci se svým handicapem co nejlépe vyrovnali