U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Spolek rodičů a přátel školy

SRPŠ je neziskový spolek rodičů a přátel školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání a připravit je na budoucí povolání.

IČ: 67 77 65 31

 

 

 

 

 

SRPŠ podporuje:

 • využití rozšiřujících forem a metod výuky,
 • zájem žáků o předmětové a oborové soutěže,
 • mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím programem školy zapojují žáky do odborných, sportovních, kulturních a dalších aktivit,
 • vytváření sociálního klimatu školy,
 • činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • motivování žáků k co nejlepším studijním výsledkům,
 • zlepšování podmínek pro výuku a výchovu žáků.

 

To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, klubů, dnů třídy, exkurzí, odměn nejlepším žákům a třídám, slavnostního předávání výučních listů a maturitních vysvědčení, kulturního minima apod.

SRPŠ je partnerem školy a žáků při zajištění reprezentačních plesů a různých akcí, při kterých se škola prezentuje.

SRPŠ v rámci svého působení spolupracuje s vedením i pedagogy školy a využívá ve své práci svých dlouholetých zkušeností i zkušeností podobných spolků jiných škol.

Jednání SRPŠ jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich částkou 500 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich. Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy.


Orgány SRPŠ jsou Rada rodičů, Výbor SRPŠ a členové SRPŠ.


Předseda SRPŠ: Jana Bártíková
 
Číslo účtu pro bankovní převod příspěvku SRPŠ: 1932260309/0800 (Česká spořitelna) - při platbě převodem zadejte do zprávy pro příjemce příjmení, jméno a třídu žáka.
 
Výše příspěvku SRPŠ činí 500,- Kč.
 

Zpráva ze zasedání výboru SRPŠ 31. 8. 2022 pro rodiče žáků SOU gastronomie

 1. Informace o příjmech a výdajích spolku v minulém školním roce – 2021/2022

Vzhledem k pandemii a opatřením proti šíření infekčního onemocnění nemohl spolek financovat obvyklé aktivity žáků školy. Financovány byly obědy na Seznamovacích dnech 1. ročníků, ceny na sportovní dny, pořízení šerp a kokard pro končící ročníky a také byla pořízena venkovní učebna z masivního dřeva. Vzhledem k omezenému čerpání vznikl vyšší zůstatek a výborem spolku byl odsouhlasen nákup další venkovní učebny, jako nadstandartní vybavení pro žáky v době pandemie.

 1. Finanční plán pro školní rok 2022/2023

Zůstatek z minulého roku je vzhledem k omezenému čerpání v minulém školním roce 364 303,38. Plánovaný příjem z příspěvků rodičů v tomto školním roce činí 344 000,- Kč.

Hlavní plánované výdaje jsou na Dny třídy a Seznamovací dny, organizační i finanční zajištění reprezentačního plesu školy včetně nákupu šerp pro končící ročníky, podpora aktivních žáků v podobě cen do soutěží, 50% příspěvek na placené kurzy pořádané školou, financování odborných klubů pro žáky školy, případně nákup nadstandartního vybavení pro žáky školy - plánován je nákup další venkovní učebny.

 1. Pravidla čerpání příspěvků ze SRPŠ

Čerpání příspěvků bylo upraveno pro školní rok 2022/2023 tak, že na Den třídy bude mít třída zaplacen plně oběd ve školní jídelně v hodnotě 60,- Kč. Příspěvek na aktivity v Den třídy je 150,- Kč na žáka. Kulturní minimum je do 50,- Kč hrazeno plně, nad tuto částku přispívá spolek 50 % ceny.

Pro aktivní žáky je schválen 50% příspěvek na placené kurzy pořádané školou.

Nově bylo schváleno na přání žáků končících tříd učebních oborů, aby na ples mohli mít šerpu – ne kokardu.

 1. Reprezentační ples školy

Ples je plánován na 3. března 2023. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze odhadnout pandemický vývoj a opatření, která budou platná v březnu 2023, rozhodl výbor SRPŠ, že rozhodnutí o ne/konání plesu bude učiněno do 15. 1. 2023. Teprve po té bude zahájen  tisk vstupenek a další organizační kroky. Šerpy se budou pořizovat v každém případě. V případě nekonání plesu by se předávaly při předávání závěrečného vysvědčení.