U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Vážení uchazeči,

Zde najdete informace k přijímacímu řízení včetně závazných termínů pro 1. kolo přijímacího řízení.
 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Počty otevíraných tříd a přijímaných uchazečů

školní vzdělávací program Gastronomie Plus - 3 třídy, tj. 90 žáků

školní vzdělávací programy Kuchař, Číšník - dohromady 6 tříd, tj. 120 žáků

školní vzdělávací program: Cukrář - 3 třídy, tj. 90 žáků

školní vzdělávací program: Podnikání - 2 třídy, tj. 60 žáků

Úřední hodiny pro odevzdání přihlášek 1. - 20. února 2024  

Pondělí až čtvrtek 8.00 - 14:00

Pátek                      8.00 - 12:00

Polední pauna    11:45 - 12:15


 

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky? Školní PZ se nekoná

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

?

Když si po podání přihlášky rozmyslím pořadí mých škol (oborů vzdělání), mohu pořadí změnit?

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1  kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

Dne 9. 5. 2024 v 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Této možnosti můžete využít dne 10. - 14. května 2024 od 8:00 do 12:00 hod. v budově školy Střední školy gastronomie, 108 00 Praha 10, U Krbu 45/521 v sekretariátu ředitelky. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 274 019 102 v úředních hodinách.

 

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.