U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Vzdělávání žáků z Ukrajiny   

 
 
 
 
 
Cizinci podle Lex Ukrajina - поле зрілості - pole zrilosti

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 
Іноземці згідно Lex Україна Іноземцям відповідно до § 1 абзацу 1 Закону № 67/2022 Зб. на їхнє бажання екзамен з чеської мови (тобто також дидактичний тест Єдиного вступного іспиту з чеської мови та літератури) не складають, якщо він є частиною вступного іспиту. Школа перевірить через співбесіду знання цієї особи чеської мови, необхідної для навчання в даному напрямі навчання. На підставі заяви, що додається до заяви, іноземець має право скласти письмове тестування єдиного вступного іспиту з освітньої галузі «Математика та її додатки» з української мови.
 
Inozemtsi z·hidno Lex Ukrayina Inozemtsyam vidpovidno do § 1 abzatsu 1 Zakonu № 67/2022 Zb. na yikhnye bazhannya ekzamen z chesʹkoyi movy (tobto takozh dydaktychnyy test Yedynoho vstupnoho ispytu z chesʹkoyi movy ta literatury) ne skladayutʹ, yakshcho vin ye chastynoyu vstupnoho ispytu. Shkola perevirytʹ cherez spivbesidu znannya tsiyeyi osoby chesʹkoyi movy, neobkhidnoyi dlya navchannya v danomu napryami navchannya. Na pidstavi zayavy, shcho dodayetʹsya do zayavy, inozemetsʹ maye pravo sklasty pysʹmove testuvannya yedynoho vstupnoho ispytu z osvitnʹoyi haluzi «Matematyka ta yiyi dodatky» z ukrayinsʹkoyi movy.