U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

Závěrečná zkouška 2021
Informace pro žáky zpracované na základě
Opatření obecné povahy zveřejněné MŠMT dne 29. 1. 2021
 Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém
se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud
prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021.
 Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné
zkoušky, to znamená v červnu 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června,
může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní
zkouška za 1. pololetí je komisionální.
 Ředitel školy rozhodl, že jednotná závěrečná zkouška se bude konat v tomto období formou
Praktické zkoušky a Ústní zkoušky

Závěrečná zkouška 2024

 

Písemná zkouška - 3. 6. 2024

Praktická zkouška 4. – 14. 6. 2024 Proběhne podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. O konkrétním termínu a průběhu praktické zkoušky budou žáky informovat učitelé odborného výcviku. 

Ústní zkoušky 19. - 21. 6. 2024

 

Známky v končících třídách budou uzavřeny do 27. 5. 2024. 

Pedagogická rada bude 29. 5. 2024.

 

Slavnostní předání výučních listů 26. června 2024 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. 

 

 

Závěrečné zkoušky termíny

Řádný termín ve školním roce 2023/2024

  • zadání témat Samostatné odborné práce

 únor 2024
  • písemné

3. června 2024
  • praktické

4. - 14. června 2024
  • ústní

19. až 21. června 2024
 

Opravné závěrečné zkoušky Prosinec 2023

Opravné závěrečné zkoušky Podzim 2022

  • písemná část
5. září 2022

 
  • praktická část
6. a 7. září 2022

 
  • ústní část
15. září 2022

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku/
 
  • písemná část

1. prosince 2023
  • praktická část

4. - 6. prosince 2023
  • ústní část

13. prosince 2023

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://zkouska.cermat.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.

Praktická zkouška ŠVP – kuchař

Téma Samostatné odborné práce:

Postup:

1. den - Losování sestavy hlavního pokrumu s vedlejšími pokrmem.

             Normování a objednávka surovin.

2. den - Příprava pokrmů.

            Prezentace a expedice pokrmů.

            Představení samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce

Praktická zkouška ŠVP - číšník

Téma Samostatné odborné práce:

Postup:

 1. den - Obsluha v běžném provozu. Dovednost číšníka v běžném provozu.

 2.den - Sestavení slavnostní tabule.

            Odborná dovednost.

            Představení samostatné odborné práce včetně komunikace v iczím jazyce.

 

Praktická zkouška ŠVP kuchař - číšník

Téma Samostatné odborné práce:

Postup:

1.den - Losování hlavního pokrmu.

           Normování a objednávka surovin.

           Obsluha v běžném provozu.

2. den - Příprava pokrmů.

           Prezentace a expedice pokrmů.

           Představení samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce

3.den - Příprava výseče slavnostní tabule.

            Odborné dovednosti číšníka

            Představení samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce

Praktická zkouška ŠVP cukrář

Téma Samostatné odborné práce:

1. den  Losování cukrářského výrobku.

           Normování a příprava.

2. den  Dohotovení vylosovaného cukrářského výrobku. 

          Dohotovení slavnostního výrobku - dortu.

          Dohotovení specifického výrobku.

          Prezentace a obhajoba výrobků.

          Prezentace samostatné odborné práce v cizím jazyce.

 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY


Z jednotného zadání vybere ředitel školy pro závěrečnou zkoušku nejméně 25 témat.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi. 

POZOR:

Zkouška musí být konána v pořadí – písemná, praktická a ústní, tzn., že žák, který nepřijde na písemnou část, nemůže dále pokračovat, pokud napíše písemku a nepřijde na praktickou, nemůže dále pokračovat. Je-li řádně omluven, tzn. do 48 hodin písemně, jako omluva jen PN, mimořádné situace -  ihned prokonzultovat s vedením školy!!!

Zkoušku pak bude dělat nebo dokončí v září.

Pokud bude přistižen, že si počíná nedovoleným způsobem, může být ze zkoušky vyloučen a komise rozhodne o dalším postupu – pozor na písemkách – ne taháky, odchod na WC se zapisuje a prováděna kontrola i tam, mobilní telefony nejsou povoleny, pouze kalkulačky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

Když zkoušku neudělá:

Každou část zkoušky může opakovat nejvýše dvakrát.

Tzn., že když propadne, může opakovat podle termínu, který určí komise – obvykle v září, další termín je prosinec.

Příklad: neudělá ústní v červnu, jde znovu v září a zase neudělá, může opakovat ještě v prosinci -  jen ústní část. Pokud propadne i v prosinci, tak nemá nárok na nic.

K opakování se musí žák písemně přihlásit. Zkoušku může vykonat max. do pěti let po ukončení studia.

 

POZOR. Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá opravu v září, nemůže nastoupit od 1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.

 

POKUD žák propadne u ZZ v červnu, je žákem jen do 30. 6. 2024

Pokud zkoušky udělá, je žákem do data poslední části zkoušky.

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

 

Písemná zkouška

Ředitelka školy přidělí žákovi jedno téma vygenerované z databáze CERMATU.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje oblasti, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů, Techniky odbytu včetně sestavení restauračního menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Kuchař - číšník

 
 

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 6 oblastí, které zahrnují úkoly z cukrářské technologie, surovin, ze strojů a zařízení, ekonomiky, výpočtu surovinové normy a technologických postupů

 

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Kuchař - číšník

 
 
 

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu losovatelného výrobku, specifického výrobku.

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajoba samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Z jednotného zadání vybere ředitel školy pro závěrečnou zkoušku nejméně 25 témat.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi. 

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

26. června 2024  Brožíkova síň, Staroměstká radnice