U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

B - Směrnice pro vyřizování žádostí o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Pro účely této směrnice se rozumí:

1.    žadatelem je každá fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci,

2.    informací je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy (nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací apod.),

3.    subjektem povinným poskytovat veřejnosti informace (v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za podmínek stanovených tímto zákonem a vztahující se k jeho působnosti) je ředitel školy,

4.    zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo s možností dálkového přístupu,

5.    doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech),

6.    podatelnou je místo definované jako podatelna ve spisovém řádu, určené pro příjem a evidenci dokumentů.

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním.

Nesmí být poskytnuta informace, která

1.    je označena za utajovanou skutečnost, ke které žadatel nemá oprávněný přístup,

2.    vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech,

3.    je označena za obchodní tajemství ‑ za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu,

4.    byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

5.    týká se probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví,

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Poskytnutí informace může být omezeno, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy.

Omezení práva na informace znamená, že budou poskytnuty požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací, které jsou odepřeny. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Žádost o informaci může být:

1.    ústní a lze ji podat

a)  osobně

b)  telefonicky

2.    písemná a lze ji podat

a)  v listinné podobě

o  osobně

o  poštou

b)  v elektronické podobě

o  elektronickou poštou

Veškerá žádosti o informace, ústní i písemné, přijímají podatelny.

Vyřizováním ústně podaných žádostí o informace jsou pověřeny pracovnice podatelen. Ústně podané žádosti o informace se vyřizují ihned. Pokud ústně podanou žádost o informaci nelze ihned vyřídit, nebo žadatel není s vyřízením spokojen, vyzve pracovnice podatelny žadatele, aby žádost o informaci podal písemně. Ústně podané žádosti o informace se neevidují.

Písemně podaná žádost o informaci se zaeviduje dle spisového řádu, zapíše se do zvláštní evidence a předá se k vyřízení pověřené osobě. Pokud žádná z pověřených osob nemůže žádost o informaci odpovídajícím způsobem vyřídit, předá se žádost o informaci k vyřízení řediteli školy. Pověřenými osobami k vyřizování žádostí o informace jsou v rozsahu svých kompetencí:

1.    pracovnice studijního oddělení

2.    sekretářka ředitele

3.    zástupci ředitele

Pokud žádost o informaci směřuje k poskytnutí zveřejněné informace (viz výše), stačí místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, bude mu poskytnuta, pokud takový požadavek písemně sdělí. V takovém případě se sdělení, že žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, považuje za nové podání žádosti o informaci.

Pokud ze žádosti o informaci není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (řediteli školy), nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a nepodléhá evidenci.

Pokud je žádost o informaci nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

Pokud pověřený pracovník nerozhodne o odmítnutí žádosti, poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.

Lhůtu pro poskytnutí informace může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o deset dní pouze z důvodů dle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení je pověřený pracovník povinen žadatele prokazatelně (písemně) informovat, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud pověřený pracovník odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, předá žádost o informaci řediteli školy, který o odmítnutí vydá rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci (viz výše). Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Ředitel školy je oprávněn stanovit úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V takovém případě pověřený pracovník písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Informace se žadateli poskytne až po uhrazení stanovené částky. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

Pokud žadatel podá stížnost proti výši stanovené úhrady, po dobu vyřizování této stížnosti lhůta pro poskytnutí informace neběží.

Všechny písemně podané žádosti o informace se zapisují do zvláštní evidence (viz výše), vedené na prostředcích výpočetní techniky, jíž je pověřena sekretářka ředitele. Evidence žádostí o informace obsahuje:

1.    datum podání,

2.    přidělené číslo jednací,

3.    jméno a příjmení žadatele,

4.    další identifikaci žadatele (název a adresu),

5.    spojení na žadatele,

6.    věc (požadovaná informace),

7.    datum předání k vyřízení,

8.    pověřená osoba,

9.    datum vyřízení žádosti,

10. způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

11. poznámka (např. prodloužení lhůty pro vyřízení podání).