U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Podnikání

Denní forma studia

Délka přípravy: 2 roky

Kód oboru: 64-41-L/51

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

  • dosažení středního vzdělání s výučním listem v tříletém studiu,
  • jednotné přijímací zkoušky,
  • splnění dalších kritérií přijímacího řízení včetně dostatečné kapacity oboru vzdělání. Kritéria pro přijetí ke studiu

Způsob ukončení vzdělání: maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Možnosti dalšího vzdělávání: studium na VOŠ a VŠ

Charakteristika oboru

Absolvent nástavbového studia podnikání je pracovník se všeobecným a odborným vzděláním.

Obor komplexně rozvíjí osobnost studenta, připravuje jej na život v občanské společnosti. Odborné zaměření studia formuje základy a předpoklady pro úspěšné zvládnutí zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání. Studium rozvíjí jeho schopnost systematizovat a aplikovat znalosti a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele. Jazyková, písemná i ústní komunikace a korespondence je formována s využitím prostředků informačních technologií.

Získává základy návyků práce s informacemi jako předpoklad řešení úkolů v praxi. Je schopen uplatnit znalosti právních norem, pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními partnery.

Připravenost využívat získané poznatky absolvent prokáže při zpracování podnikatelského projektu jako praktické maturitní práce.

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia je absolvent schopen vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako zaměstnanec podniku, nebo samostatný podnikatel.