U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

ŘÁDNÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

22.04.2024 15:49

ŘÁDNÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – VOLBA ZÁSTUPCŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ
A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,

podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění je při Střední škole gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební řád. Třetinu členů školské rady (dále jen ŠR) jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ředitel školy není členem ŠR, zasedání se účastní pouze
na vyzvání jejího předsedy. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb. Členství ve ŠR je čestnou funkcí a funkční období členů je tříleté.

Jelikož toto funkční období stávajícím členům zvoleným za zletilé a nezletilé žáky končí, uskuteční se volba nových členů.

 

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
  a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Z rozhodnutí zřizovatele Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, je ŠR naší školy šestičlenná, přičemž dva členy volí pedagogický sbor, dva členy jmenuje zřizovatel (Rada hlavního města Prahy) a dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (jeden zákonný zástupce a jeden zletilý žák).

 

Za účelem volby členů ŠR ustanovila ředitelka školy přípravný výbor ve složení:

Bc. Jančárková Jana

učitelka Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Jermářová Věra

učitelka Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Kincl Roman

učitel Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Kotulič Cyril, Ph.D., MBA

učitel Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Pavlíková Věra

zástupkyně ředitelky Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Mgr. Piňosová Jana

učitelka Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Mgr. Pražáková Irena

učitelka Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Soukupová Marta

zástupkyně ředitelky Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Ing. Škubalová Lenka

učitelka Střední školy gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 

Kandidáti do ŠR
 

 1. zákonní zástupci nezletilých žáků
  Mgr. Petra Polaki – matka žákyně (třída C1C)
  Mgr. Petra Štochl Rendová – matka žáka (třída G2B)
  Robert Kristofóri – otec žáka (třída G1A)
  Jana Burešová – matka žákyně (třída SČ2B)
 2. zletilí žáci
  Alena Pavlová – žákyně 1.ročníku oboru vzdělání s výučním listem Kuchař-číšník, školní vzdělávací program Číšník (třída Č1B)


 

Představení kandidátů

Dne 13. 5. 2024 se od 16 do 17 hodin v jídelně školy uskuteční beseda s kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, na které se voličům představí a budou odpovídat
na případné dotazy.

 

Konání voleb – ve dnech 16. až 21. května 2024.
 

Volby jsou tajné a budou provedeny elektronicky prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.
 

Zahájení hlasování dne 16. 5. 2024 od 00:01 hodin
Ukončení hlasování dne 21. 5. 2024 do 23:59 hodin

 

Oprávněná osoba (zletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka), která se zúčastní voleb, má povinnost přihlásit se do webové aplikace školního informačního systému Bakaláři svými přihlašovacími údaji a volit jednoho kandidáta z řad zletilých žáků a jednoho z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Anketa bude zabezpečena tak, aby nemohlo být zjištěno, jak konkrétní oprávněná osoba volila. Sledovat průběh ankety, tj. přehled osob, které se voleb zúčastnily, mohou pouze členové přípravného výboru. Za provedení volby elektronickým způsobem se nepovažuje zaslání e-mailu s vybranými kandidáty – toto neodpovídá tajné volbě. Podrobné pokyny ke správnému způsobu volby jsou součástí tohoto oznámení – poslední strana.
 

Výsledky voleb
Přípravný výbor provede po skončení voleb sčítání hlasů a stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy ŠR za voliče se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů
se pořadí stanoví losem. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných voličů, jinak se volby opakují. O průběhu a výsledku voleb provede přípravný výbor zápis opatřený podpisy všech členů tohoto výboru.

 

Přípravný výbor předá jména zvolených členů ŠR ředitelce školy nejdéle 22. 5. 2024.

Výsledky voleb budou taktéž 22. 5. 2024 oznámeny na úřední desce a webových stránkách školy.

Ředitelka školy oznámí výsledky voleb do ŠR Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Veškeré informace budou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na úřední desce a webových stránkách školy.

 

 

Mgr. Kateřina Mrvová v. r.

ředitelka školy